Zásady ochrany osobních údajů

Správcem a provozovatelem internetové stránky www.koft.cz je společnost K O F T , s. r. o., se sídlem Jána Stanislava 28A, Bratislava 841 05, IČO: 17 335 248, zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 1903/B (dále jen „Společnost“), která zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a všeobecně závaznými právními předpisy.

Soukromí uživatelů navštěvujících internetovou stránku www.koft.cz je pro Společnost mimořádně důležité. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány a využívány jen pro účely, které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výlučně internetové stránky www.koft.cz.

Účely a právní základy zpracování

Osobní údaje Společnost zpracovává pro účely:

 • poskytování odpovědí na dotazy či připomínky uvedené v kontaktním formuláři https://www.koft.cz/kontakt; právním základem zpracování osobních údajů v tomto případě je souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů udělený vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uživatelem;

 • organizování spotřebitelských soutěží na sociálních sítích, zejména na stránce Facebook – právním základem je souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů;

 • výběrové řízení – v případě nabídky zaměstnání ve Společnosti nebo v její dceřiné společnost K O F T CZ, s. r. o, se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 197 14 114, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 390524 (dále jen „K O F T CZ, s. r. o.“) – právním základem jsou předsmluvní vztahy a informace, popřípadě souhlas subjektu osobních údajů (uchazeče o zaměstnání).
   

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje v závislosti na účelu zpracování osobních údajů:

 • Poskytování reakce na otázky či připomínky uvedené v kontaktním formuláři – jeden rok od vyplnění a odeslání kontaktního formuláře.

 • Organizování spotřebitelských soutěží na sociálních sítích – 1 rok od vyhodnocení soutěže v případě soutěžících; v případě výherců soutěže 10 let od vyhodnocení soutěže a předání výhry výherci.

 • Výběrové řízení – v průběhu výběrového řízení a v případě, že uchazeč o zaměstnání poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, 2 roky po skončení výběrového řízení.
   

Příjemci osobních údajů

V souvislosti se svou činností může Společnost zpřístupnit osobní údaje dalším subjektům, a to konkrétně: dodavatelům programátorských služeb nebo společnostem, které spravují systémy Společnosti nebo společnosti K O F T CZ, s. r. o., dodavatelům marketingových služeb, orgánům veřejné moci, subjektům, kterým poskytování osobních údajů vyplývá Společnosti přímo ze zákona či obdobných právních předpisů, jiným dodavatelům, odběratelům, české poště, doručovatelům, kurýrům, cloudovým službám, dceřiné společnosti K O F T CZ, s. r. o..  Za účelem zvýšení zážitku z návštěvy webové stránky Společnosti spolupracujeme s následujícími Společnostmi: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., Exponea s.r.o., Criteo Gmbh, Marketinger s.r.o.


Jako správce osobních údajů Společnost dohlíží na to, aby všichni, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány, dodržovali vysoký standard jejich ochrany. V žádném případě Společnost neposkytuje osobní údaje subjektu, u kterého není takový standard zabezpečený.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.


Práva uživatelů

Uživatelé jako subjekty osobních údajů mají následující práva:

 1. Odvolat souhlas – v případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, má uživatel právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adrese uvedené níže v Kontaktních údajích, písemně oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně u Společnosti u odpovědné osoby. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které Společnost na jeho základě o uživateli zpracovávala.  

 2. Právo na přístup – uživatel má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm má Společnost k dispozici, stejně jako i na informace o tom, jak jsou osobní údaje uživatele používány.

 3. Právo na opravu – na základě požadavku uživatele Společnost aktualizuje zpracovávané osobní údaje.

 4. Právo na výmaz („být zapomenut“) – pokud osobní údaje, které o uživateli Společnost získala, nejsou již více nezbytné k naplnění původního účelu zpracování, má uživatel právo požádat o výmaz osobních údajů.

 5. Právo na omezení zpracování – za určitých okolností je uživatel oprávněný požádat, aby Společnost přestala používat osobní údaje uživatele, např. v případě, že podle uživatele jsou osobní údaje zpracovávané Společností nepřesné nebo už je Společnost nepotřebuje.

 6. Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností je uživatel oprávněný požádat o přenos osobních údajů, které poskytl, na jinou třetí stranu. Toto právo se však týká jen osobních údajů, získaných na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

 7. Právo vznést námitku – uživatel má právo vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů, které je založeno na legitimních oprávněných zájmech. V případě, že se uživatel domnívá, že Společnost nemá přesvědčivý legitimní oprávněný důvod/zájem na zpracování, má možnost vznést námitku, přičemž jak se prokáže, že uvedený oprávněný zájem nepřevažuje nad zájmy uživatele, Společnost nebude osobní údaje uživatele dále zpracovávat.

 8. Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – uživatel může podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně. Víc informací najdete na: https://uoou.gov.cz/cinnost/ochrana-osobnich-udaju.


Zpracování osobních údajů, které se uchovávají automaticky („soubory Cookies“)

Pokud uživatel navštíví webovou stránku Společnosti, Společnost může ze zařízení uživatele automaticky sbírat jeho osobní údaje jakožto návštěvníka webové stránky (nazývané „soubory Cookies“). Informace uložené v souborech Cookies může server Společnosti přečíst při opětovném spojení s daným zařízením. Využíváním webové stránky Společnosti dává uživatel souhlas s umístěním souborů Cookies v zařízení cílového uživatele. Každý uživatel má možnost vypnout soubory Cookies a vykonat příslušnou konfiguraci prohledávače.
Soubory Cookies obsahují především následující údaje:

 • Informace a data ze zařízení, které je užito k přístupu na webovou stránku, které mohou zahrnovat všeobecné informace o daném zařízení;

 • Data logů, která představují data a informace, které servery Společnosti automaticky ukládají kdykoli dojde ke vstupu na předmětnou internetovou stránku (zejména lokalita přístupu, čas přístupu, údaje o hardware a software, které zařízení využívá, druh prohlížeče, který je používán, typ zařízení, které je k přístupu na internetovou stránku používáno, počet kliků, stránka, která byla navštívena před internetovou stránkou);

 • Údaje o užívání internetové schránky;

 • Informace získané prostřednictvím souborů Cookies a dalších programů pro monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů partnerů Společnosti v rozsahu dle konkrétního nastavení uživatele;

 • Informace získané prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, např. Facebook „To se mi líbí“ (Like Button), Google atd.
   

Soubory Cookies neobsahují žádné identifikační údaje osoby navštěvující internetovou stránku ani další informace shromážděné od uživatelů. Na základě těchto údajů není možné identifikovat konkrétní žijící fyzickou osobu. Osobními údaji se výše uvedené údaje stávají až v případě, kdy by došlo k jejich přiřazení konkrétní identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě.

Využití souborů Cookies

Shromážděné soubory Cookies Společnost uchovává maximálně 1 rok výhradně pro pomocné účely, které slouží pro spravování internetové stránky. Jejich informace se zpřístupňují jen osobám oprávněným spravovat stránku. Společnost využívá soubory Cookies jen pro statistické účely, analytické a marketingové účely a pro přizpůsobení obsahu a skladby internetové stránky pro potřeby uživatelů, kteří ji navštěvují. Uživatel má možnost si při návštěvě internetové stránky zvolit blokování využití souborů Cookies pro účely marketingové a analytické.

Odkazy na jiné stránky

Na internetové stránce Společnosti se nacházejí také odkazy na další internetové stránky. Pravidla používání internetových stránek a zachování soukromí uživatelů stránek, na které bude uživatel přesměrovaný prostřednictvím odkazu, jsou uvedeny na těchto stránkách a Společnost za ně nenese odpovědnost.

Bezpečnost informací

Společnost využívá příslušné technické a organizační prostředky, aby osobní údaje uživatelů byly zabezpečené, včetně zabezpečení osobních údajů před zneužitím, ztrátou a zničením. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů uživatele byli zavedeny příslušná personální, organizační a technická opatření.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Společnost může změnit platné zásady ochrany osobních údajů především pro účely jejich přizpůsobení požadavkům uvedeným v platných právních předpisech. O provedených změnách Společnost informuje na internetové stránce www.koft.cz.

Kontaktní údaje

Jednotlivá práva můžete uplatnit u Společnosti, a to buď telefonicky na lince +421 2 5020 5200, e-mailem zaslaným na adresu infokoft@koft.sk, popřípadě písemně zaslanou žádostí na adresu sídla Společnosti či korespondenční adresu K O F T , s. r. o., so sídlom Jána Stanislava 28A, Bratislava 841 05.